ISO 9001 : 2009

Jsme držitelé certifikátu kvality
práce ISO 9001 : 2009. Tímto Vám
zaručujeme kvalitu našich služeb.

ISO 9001

Služby

Výpis služeb včetně cen naleznete v ceníku ke stažení.

Kontrola plynového zařízení

Jelikož při zajišťování optimální úrovně bezpečnosti plynových zařízení vznikají nejasnosti při řešení revizí a kontrol plynovodů a spotřebičů plynu v budovách, rozhodli jsme se vysvětlit Vám některé pojmy a provést nabídku servisování plynových zařízení.

Zákon č.251/2005 Sb. o inspekci práce platný od 1.7.2005,v návaznosti na zákon č.174/1968 Sb., který v § 20 a 33 zákona fyzickým osobám podnikajícím na základě zvláštních předpisů a právnickým osobám, které provozují nebo mají ve své správě plynová zařízení (vyhrazené technické zařízení) a nezajistí provádění pravidelných revizí, kontrol, příp. neodstraní závady zjištěné při kontrole zařízení ve stanovené lhůtě, ukládá pokuty až do výše 2.000.000,- Kč.
Povinnost provádět kontroly a revize plynových zařízení, tj. v daném případě plynovodů v budovách a spotřebičů plynu, stanoví zákon č. 174/1978 a vyhl.ČUBP č.85/1978 sb. O kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení a vyhláška 21/79 v platném znění, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Revize jsou výchozí a provozní. Rozumí se jimi celkové posouzení plynového zařízení, při kterém se prohlídkou vyzkoušením, případně i měřením zjišťuje těsnost, provozní bezpečnost a spolehlivost zařízení nebo jeho částí a posoudí se i technická dokumentace a odborná způsobilost obsluhy. Revize provádí odborně způsobilá fyzická osoba (revizní technik plynových zařízení), která je držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti (viz. § 11, vyhl. ČÚBP č. 85/1978 Sb, v platném znění).Organizace může zajistit provedení revize prostřednictvím jiné organizace,která má k této činnosti oprávnění (viz. §2 citované vyhlášky)

Kontrola plynového zařízení se provádí 1 × ročně v souladu s §3 citované vyhlášky a to pověřeným pracovníkem. Neprovádí se u plynových zařízení, která byla předána do osobního užívání.

Provozní revize se provádí 1 × za 3 roky. Provozní revize se neprovádějí u plynových zařízení (zpravidla spotřebičů plynu) v případě, že tato zařízení byla předána do osobního užívání uživatelům bytů, viz vyhl. ČÚBP 85/1978 §1 odst.3. Takovéto předání musí být prokazatelné, nejlépe ve smlouvě o předání bytů do osobního užívání.

Naše firma Vám nabízí možnost zavedení Vaší firmy do databáze servisovaných klientů. Získáte tím bezstarostný pravidelný roční servis Vašich plynových zařízení. Vždy Vás dopředu oslovíme a domluvíme termín servisní prohlídky. Naše firma v roce 2010 obdržela certifikát jakosti práce dle ISO 9001/2009.